Kristus peab valitsema kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla. 1 Kr 15:25

Armas ristirahvas!

Jumala ilmutatud Sõna tunnistab alati Jumala tahte kavatsustest. Vanas Testamendis avas Jumal ennast Sõna ja tegude läbi kõigepealt äravalitud Iisraeli rahvale. Kuid Jumala Sõna pöördepunkt toimus Jeesuse Kristuse tulemises. Tema sündimises, õpetamises, ristilöömises ja ülestõusmises ütles Jumal oma Sõna kogu inimsoo kohta nagu on kirjas Johannese evangeeliumis: „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde.“Jh: 1,14

Tõde on Kristuses, kes viis maailmas ellu Jumala plaani, kes armastas õigust ja vihkas ülekohut. Kristuse läbi on Jumal öelnud meile kõik olulise, mida inimesel on tarvis Temast teada. Seepärast on Jumal seadnud Kristuse kõikide asjade pärijaks. Pärast surnuist ülestõusmist annab Kristus oma võimu kohta tunnistuse: „Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal.“ Mk 28:18. Selle erakordse rõõmusõnumi auks tähistab ristirahvas igal aastal mitmepäevaseid ülestõusmispühasid. 

Sõna ristist ja ülestõusmisest on meile selgituseks, et eluaeg siin maailmas ei ole lõputu, vaid Jumalalt antud lühikene armuaeg. Peame selle aja kestel jõudma otsuseni, kellele tahame kuuluda? Kuuludes Kristusele peame arvestama, et kristlik elu ongi pidev võitlus Kristuse nimel ja koos Kristusega. Võitlus himudega, võitlus kiusatustega, võitlus patu ja süü äratundmisega!              

Kristus tuli Nelipühal tagasi maailma Püha Vaimuna, et astuda sellesse võitlusse. Püha Vaim jätkab Kristuse tegevust nii kaua, kui elame selles vaheaegses maailmas. Nõnda nagu soovib Jeesus Kristus, nõnda soovib ka Püha Vaim viia inimese Jumala Sõnale lähemale ja avada talle Sõna sügavused ning selliselt hoida inimest osaduses Jumalaga. Osaduses Jumalaga avaneb meile võimalus näha maailma Jumala silmade läbi. Mõistame, et kiusatused ehk vaenlased on maailmas võimalik võita, kui „Kristus valitseb kuningana, kuni Jumal paneb kõik vaenlased tema jalge alla.“ 1 Kr 15:25

Palume, et Püha Vaim hoiaks meid kõige selle eest, mis viib meid Jumalast kaugemale. Palume, et Püha Vaim valgustaks meile seda teed, kus võime leida rahu ja rõõmu. Palume, et Püha Vaim pühitseks meid selles vaheaegses maailmas elades, olema kuulekad Issandale tahtelel!  

Mõtisklevat Kristuse Taevaminemisepüha ja rõõmsat kristliku Kiriku sünnipäeva.

Koguduse diakon Tiit Zeiger 

Scroll to Top